اخبار برگزیده

مطالب+شعردرمورد قزل آلا

قزل الا

رودخونه رومی گرده                            همش تو اب سرده

خلاف جریان اب                                 باسرعت وپیچ وتاب

برای زنده موندن                                 جلومی ره باشتاب

قزل الا

قزل الا از ماهیان سردابی است.یعنی دررودخانه ها زندگی می کند.درکشور ما دونوع قزل الا وجوددارد;رنگین کمانی وخال قرمز.ماهی قزل الای رنگین کمانی پوشیده ازخال های سیاه ستارهای شکل است وودردوطرف بدن نواری به شکل رنگین کمان دارد که در ماهی بالغ بیشتر نمایان است.این نوع ماهی برای پرورش مناسب است.زیرادرانتخاب غذاسخت گیرنیست وبه راحتی بامحیط های مختلف ودمای اب ومیزان اکسیژن سازگاری پیدا می کند.دربرابربیماری ها مقاومت زیادی دارد وخیلی زودرشد نموده وبزرگ می شود.

نوع دوم ماهی قزل الا،قزل الای خال قرمز است؛این ماهی دراب های کوهستانی زندگی نموده وتفاوت ان با نوع رنگین کمانی،خال های قرمز ونارنجی می باشد.

ماهیان قزل الادررودخانه ها تخم ریزی نموده ونوزادان آنهابعدازتوَلٌد،بسته به نوع منطقه،ازیک تا پنج سال،دررودخانه زندگی می کنندوسپس به دریا می روند.

درایران،قزل الارامی توان،دراب های شمال ایران وبرخی از رودهای داخلی مشاهده نمود.

 نویسنده: محمدی                               «برگرفته :ازکتاب ماهیان خوراکی»


مطالب+شعردرمورد قزل آلا

مطالب+شعردرمورد قزل آلا

مطالب+شعردرمورد قزل آلا

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها